“ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป นิติบุคคล นักเรียน นิสิต นักศึกษา
เข้าร่วมประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชิงโล่พระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 9