+I2A# History Direction Objective Activity News A reward Contact Us
 

 
การจัดแข่งขัน "รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล สามารถนำมาพัฒนาในเชิงธุรกิจและมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและเอกชน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ กล่าวคือ

1. ประเภทบุคคลทั่วไป ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทาน "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" พร้อมเงินรางวัล 1,000,000 บาท

2. ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ชนะเลิศจะได้รับได้รับโล่พระราชทาน "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
 
 
 
1. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานเชิงประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อาทิ Software, Application, Network, Communication หรือ Hardware
2. เป็นผลงานที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นเชิงธุรกิจหรือพัฒนามาใช้จริงในเชิงปฏิบัติได้
3. เป็นผลงานที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย
4. เป็นผลงานที่มีนักวิจัยหรือเจ้าของเป็นคนไทย
5. เป็นผลงานเพื่อประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นสำคัญ
6. ประเภทบุคคลทั่วไป/นิติบุคคล ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง
ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเสร็จสมบูรณ์ในวันพิจารณาผลงานรอบสุดท้าย
 
 
1. ข้อมูลโดยละเอียดของผลงาน
2. ประโยชน์อันพึงจะได้รับหรือผลกระทบที่มีต่อสังคมไทยหรือประเทศชาติ
3. ลักษณะเด่นของผลงาน
4. ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดำเนินงาน
5. แนวโน้มในการพัฒนาต่อ และศักยภาพเชิงพาณิชย์ ฯลฯ

Download แบบฟอร์มใบสมัครประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
Download แบบฟอร์มใบสมัครประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล
 
 
 • คณะกรรมการมูลนิธิพิจารณาผลงานจาก Proposal ที่ส่งเข้าประกวด
 • สรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานโดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้ทรงคุณวุฒิในรอบแรก
 • ประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
 • ผลงานชนะเลิศของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกประเภทจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ครั้งที่ 16 (NSC 2014) และผลงานชนะเลิศของบุคคลทั่วไปจากการแข่งขัน Thailand ICT Awards (TICTA) ประจำปี 2556 ขอสงวนสิทธิ์เชิญเฉพาะผู้ที่ชนะเลิศเข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขันรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 9
 • ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะมีการออกบูธเพื่อแสดงผลงาน โดยมูลนิธิสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกบูธ
 • คณะกรรมการมูลนิธิ สรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านเพื่อพิจารณาตัดสินผลงาน โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้ทรงคุณวุฒในรอบสุดท้าย
 • ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 •  
     
   
  ดำเนินการได้ 2 วิธี
  1. สมัครผ่านเวบไซต์ www.itprincessaward.com
   
  - กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
    Download แบบฟอร์มใบสมัครประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
    Download แบบฟอร์มใบสมัครประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล
  - Upload ข้อเสนอโครงงาน (Proposal) ตามรูปแบบที่กำหนด
  - ส่งใบสมัครทาง Email : admin@frit.or.th
  2. สมัครผ่านทางไปรษณีย์ โดยขอแบบฟอร์มได้ที่มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
  - กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
  - จัดส่งเอกสารสำคัญต่างๆ มาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของมูลนิธิ

    มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 21 โซน B
    ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
    เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กทม. 10900
    หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 ธันวาคม 2556
   
   
  เดือน นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป
  ตุลาคม - ธันวาคม 2556 - ผู้สนใจส่งใบสมัคร และ PROPOSAL
  มกราคม 2557 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน
  พิจารณาผลงานรอบภูมิภาค (ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา)
  กุมภาพันธ์ 2557 นำเสนอผลงานรอบแรกและรอบสุดท้าย ออกบูธแสดงผลงาน (ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา)
  มีนาคม 2557 พิจารณาผลงานรอบแรก (ประเภทบุคคลทั่วไป)
  เมษายน 2557 นำเสนอผลงานรอบสุดท้าย (ประเภทบุคคลทั่วไป)
  หมายเหตุ แผนดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายประสานงานโครงงาน 0-2544-7639
   
   
  p_prices_4
  1. ระดับประเภทบุคคลทั่วไป
    ได้รับโล่พระราชทาน "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" และ เงินรางวัลมูลค่า 1,000,000 บาท
     
  2. ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
    ได้รับโล่พระราชทาน "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" และ เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท


  ด้านบน
   
  ผู้สนับสนุน

  องค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 380 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ
  Copyright 2005 Foundation for Research in Information Technology (FRIT) All rights reserved